Program za decu i mlade


Zaštita i podrška razvoja dece predškolskog uzrasta

Sledeći ideju o neodvojivosti razvoja i socijalno-kulturnog okruženja izgrađeni su okviri osnovnih aktivnosti. Socijalna razmena je osnovni izvor programskih aktivnosti. Socijalna sredina se tretira kao nedeljiv interakcijski složaj koji je dinamičan i u kojem je nepresušan izvor građenje aktivnosti. Otuda je proces uvek važniji od ishoda. Pojačano je stanovište da socijalna interakcija dete-odrasli ima odlučujuću ulogu u razvoju tretirajući je kao izvor obostranih promena. Vaspitanje i obrazovanje je zajednički projekat dece i odraslih. Ovaj program nisu sačinili ni samo odrasli, niti je prepušten inicijativi same dece. Ovaj program je nastao iz odnosa dece i odraslih – iz njihove zajedničke delatnosti. Igra je izvor razvoja i dete je u igri uvek iznad onoga što iskazuje kroz svoje svakodnevne životne aktivnosti.

Aktivnosti – Radionice za decu i sa decom

Zajednička delatnost dece i odraslih se odvija kroz radionice koje teže zajednickoj rekonstrukciji igrovnosti i građenju odnosa sa kulturom. Igra je izvor razvoja i dete je u igri uvek iznad onoga što iskazuje kroz svoje svakodnevne životne aktivnosti. Igrovnost je i u aktivnostima koje grade odnos između deteta i kulture – priprema za usvajanje pismenosti, jačanje socijalne kompetencije građenjem veze između znanja i aktivnosti, podsticanje autonomnog mišljenja suočavanjem sa „zagonetkama“ fizičkih pojava itd.

Prikaži više...


Formiranje preduslova za usvajanje pismenosti

Ovaj program gradi interakcijski okvir u kojem dete razvija sopstvenu, vitalnu a novu jezičku kompetenciju. Kao pripadnik kulture. Pismenost je fundament kulture svake civilizovane zajednice i aktivnosti koje uvode u pismenost su temelji u građenju odnosa dete/kultura.

Ovaj program je složaj aktivnosti kojima se otkrivaju nove dimenzije govora. Zahteva pomeranje deteta iz prirodnog govornog toka i otkrivanje govora na novi način. Polje govorne aktivnosti se otvara za novi način traganja i upoznavanja. Pri tom se ne narušava celovitost govorne aktivnosti.

Razvijanje jezičke svesnosti ne teče van celovitosti govora i njegovog osnovnog razvojnog značenja.

Aktivnosti

Opismenjavanje u širem kontekstu. Opismenjavanje kao deo življenja kulture.
Počinje od odnosa koji je stariji od pismenosti kao kulturnog postignuća.

Prikaži više...

Program za školsku decu


Program psihosocijalne podrške razvoju dece i adolescenata

Program odgovara na razvojne potrebe dece i mladih u školama kao i u širem socijalnom i kulturnom kontekstu. Razvojni model posmatra obrazovni proces holistički kao deo socijalnog okruženja. Model razvojnih radionica je specifičan i nudi divergentnu i procesno-orijentisanu atmosferu u radu sa decom. Budući da je većina obrazovnih modela konvergentna i na cilj orijentisana, smatramo da se modelom nudi slobodniji ali ipak strukturiran rad koji nedostaje u radu sa decom. Model je visoko fleksibilan (zahteva lični angažman i učešće voditelja) i lako primenjiv.

Prikaži više...


Dete i kultura

Program je zasnovan na dragocenom iskustvu sa izbeglom i raseljenom decom u kolektivnim centrima. Pilot projekat u osnovnim školama je izveden u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda.
Građenje odnosa između škole i okruženja – kulturnog i prirodnog

Osnovni pristup: Razvojni
– Kulturno i prirodno okruženje kao jedinstvena integrisana celina
– Kultura i razvoj su neodvojivi
– Kulturne institucije kao izvor podsticaja a ne kao izvor „znanja o“
– Prirodno i socijalno okruženje kao izvor podsticaja a ne znanje o lepom ponašanju i čuvanju sredine

Učesnici: Deca svih uzrasta i odrasli /nastavnici i roditelji

Aktivnosti

Radionice/performansi u kojima su integrisana sredstva izražavanja i onda kada je fokus na jednom od aspekata.

Prikaži više...

Program za mlade


Da li znaš koliko možeš?

Program realizuje otvorena grupa u kojoj pored članova timova učestvuju dizajneri, likovni umetnici, arheolozi, biolozi, ekolozi, arhitekte, etnolozi i ljudi koji se još bave tradicionalnim zanatima.
Ključne ideje za svaku novu aktivnost kao i njihova realizacija nastaje i traje kroz zajedničku delatnost mladih i odraslih. Program uključuje više aspekata.

Razvoj identiteta se ne tretira izolovano kao pitanje specifično vezano samo za mladu generaciju već u sklopu celovite intergeneracijske razmene. U tradicionalnom i danas aktuelnom pristupu mladi se tretiraju kao grupa sa posebnim razvojnim potrebama na koje se odgovara ne-kontekstualno već izdvojeno i gradi se paralelni svet mladih umesto integracija sa svetom kao celinom.

Egzistencijalna pitanja vezana za praktičnu radnu delatnost posebno za mlade koji žive u kolektivnim centrima iz čega je nastala nova forma rada: radionice/kursevi zanata (fotografija, grnčarija, tkanje) koje su prevazišle tradicionalni okvir sticanja veština. Radi se o otvorenim, kreativnim, multidisciplinarnim radionicama u kojima produkti nisu sami sebi svrha već su deo celovitog procesa.

Aktivnosti

  • Otvorene, kreativne, multidisciplinarne radionice u kojima su dobijeni produkti polazište za nove aktivnosti – izložbe, prodajne izložbe, promotivne aktivnosti, aktivnosti originalnih samoniciranih kampanja i komercijalne aktivnosti.
  • Veliki susreti svih mladih, tradicionalni jednodnevni, vikend i duži
  • Susreti svih mladih u formi performansa u različitom kulturnom okruženju- u muzejima, galerijama, kulturnim centrima, ekološki programi u prirodi itd.
  • Susreti koji imaju promotivni karakter – izložba radova nastalih u radionicama/kursevima i prateće aktivnosti.